Menu Zavrieť

Všeobecné obchodné podmienky pre Mgr. Veronika Hospodárová, IČO: 52126838 (www.kodis.sk), ktorá poskytuje služby vzdelávacích aktivít v podobe individuálneho a skupinového doučovania, konzultácii, kurzov, workshopov a ďalších vzdelávacích aktivít pri ktorých je prezentované duševné vlastníctvo prednášajúcej.

1. Poskytovateľ

Mgr. Veronika Hospodárová,
Astrová 759/14,
821 01 Bratislava,
IČO: 5212683
DIČ: 1121977791

2. Prihlasovanie na kurzy

Klient si vyberie vhodný kurz a odošle Rezervačný formulár, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.kodis.sk. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom vzniká zaplatením individuálnej hodiny, konzultácie, kurzu alebo inej vzdelávacej aktivity. Zaplatením účastník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ktoré sú definované v tomto dokumente.

3. Platobné podmienky

Cena kurzov je uvedená a platná tak, ako je uvedené na internetovej stránke www.kodis.sk v momente odoslania Rezervačného formulára. Poskytovateľ a Klient sa dohodnú na splatnosti doučovania alebo kurzu. Platí nevyvrátiteľná domnienka, že zaplatením kurzu Klient súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v Rezervačnom formulári v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. V prípade neuhradenia ceny kurzu zmluvný vzťah zaniká.

Platba za vzdelávacie aktivity sa realizuje prevodom na účet, platobný doklad je faktúra.

4. Neúčasť a zrušenie hodiny

V prípade individuálneho kurzu, ak Klient ospravedlní svoju neúčasť na hodine v termíne do 24 hodín pred začiatkom hodiny kurzu, sa mu táto hodina nepočíta ako odučená a príprava pokračuje kontinuálne ďalej v dohodnutých termínoch.
V prípade skupinového kurzu, Klient nemá nárok na náhradný termín ani na vrátenie alikvotnej časti ceny kurzu pripadajúcu na zameškané hodiny.
Zrušenie hodiny alebo predčasné ukončenie kurzu pre závažný osobný dôvod sa posudzuje individuálne.
Ak sa hodina kurzu nemôže uskutočniť z dôvodov na strane Poskytovateľa, má Poskytovateľ povinnosť informovať o tejto skutočnosti Klienta vhodnou formou.

5. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ vyhlasuje, že všetky Klientom poskytnuté osobné údaje budú zhromaždené a spracované iba na účely poskytovania vzdelávacích služieb a na marketingové účely. Týmto sa Poskytovateľ zaväzuje spracovať a nakladať s osobnými údajmi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

6. Organizačné zmeny

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie kurzu. O všetkých prípadných zmenách bude poskytovateľ účastníkov informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS zadaných účastníkom v Rezervačnom formulári. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie z dôvodu nízkeho počtu účastníkov a ponúknuť možnosť účastníkom absolvovať školenie v novom termíne alebo mu vrátiť 100 % uhradenej platby za účasť na školení. V prípade, ak sa udalosť neuskutoční z dôvodu spôsobeného Poskytovateľom a nebude vypísaný náhradný termín, finančné prostriedky budú vrátené na účet Klienta z ktorého bola udalosť hradená.

7. Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka www.kodis.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

8. Autorské práva

Účastník školení sa zaväzuje všetky obdržané študijné materiály využívať len na súkromné účely. Zaväzuje sa, že nebude nijakým spôsobom kopírovať a šíriť obsah školení ani poskutovať prístup tretím stranám.

9. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, ak Klient nie je spokojný s priebehom, alebo výsledkami kurzu, má právo od zmluvy odstúpiť. V tom prípade mu vzniká nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu.
V prípade porušenia disciplíny, ak Klient svojím správaním ohrozuje zdravie alebo majetok ostatných účastníkov kurzu alebo Poskytovateľa, alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu, je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou. V takomto prípade nemá vylúčený Klient nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy a ukončiť vzdelávacie aktivity s okamžitou platnosťou. Klient má v tomto prípade nárok na vrátenie alikvotnej sumy kurzu.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.7.2020.

V Bratislave, 1. Júla 2020

Mgr. Veronika Hospodárová

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský  kraj so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava .